Política de privadesa

1. Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que es pugui produir en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials on puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final daquest document sespecifica informació especial en el cas de lús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de la Vico House Deco que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d'aquests mitjans, podeu consultar informació, i en alguns casos emplenar formularis, contestar enquestes, participar en concursos, fer consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. i, per tant, proporcionar informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privadesa.

2. Qui és responsable del tractament de les dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per Vico House Deco, GGMA 4 Holding SL , amb domicili fiscal C/Les Feixes 6, amb CIF B02943926, adreça de correu electrònic info@vicohousedeco.com .

3. Qui és el Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades personals és la persona responsable de la protecció del dret fonamental a la protecció de dades personals a Vico House Deco i és responsable del compliment de la normativa de protecció de dades. Podeu posar-vos en contacte amb el Delegat de la Protecció de Dades a través de la següent adreça:info@vicodecohouse.com .

4. Quines dades personals es recullen i finalitat de les mateixes?

Detallem les dades personals que gestiona així com les seves finalitats.

Creació del compte:

 • Dades:   Identificatius.
 • Finalitat i legitimació:   Creació del compte per fer comandes, legitimat pel seu consentiment en crear el compte i en cas de fer-se el registre de l'usuari en el marc d'una comanda, també aplicaria la relació contractual.
 • Destinataris: Vico House Deco .

Newsletter:

 • Dades:   Adreça de correu electrònic.
 • Finalitat i legitimació:   Enviament d'informació comercial, legitimat amb el vostre consentiment.
 • Destinataris: Vico House Deco .

Treballa amb nosaltres

 • Dades:   Identificatius i professionals.
 • Finalitat i legitimació:   Gestió d'una borsa de treball legitimada pel seu consentiment.
 • Destinataris: Vico House Deco .

El seu consentiment es pot revocar en qualsevol moment sense que això pugui afectar la licitud del tractament realitzat amb anterioritat a la retirada.

Vico House Deco . utilitza eines per recollir informació de la navegació dels usuaris i analitzar perfils, comportaments o preferències i posteriorment fer campanyes dirigides en funció d'aquestes dades. En aquest punt recomanem també que llegeixin la nostra política de cookies: 

5. Per quina raó utilitzem les vostres dades personals?

A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals.

 1. En compliment d‟una relació contractual
 2. Quan ens dóna el consentiment.
 3. Per interès legítim de Vico House Deco . per mostrar-vos serveis, productes i iniciatives que us puguin interessar
 4. Compliment d'obligacions imposades per llei.

Us recordem que podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment a la següent adreça:info@vicohousedeco.com .

6. Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web oa les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors a la web o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, els atorga els pares o tutors legals.

El tractament d'aquestes fotos se cenyirà estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment.

Vico House Deco . adverteix a l'usuari que, excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari no pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les dades personals, per la qual cosa l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables.

7. Durant quant de temps conservem les vostres dades?

Vico House Deco . guarda les Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per la qual van ser recopilades. També es guardaran bloquejats durant el temps necessari per complir amb obligacions legals i per a la defensa davant de reclamacions. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla al document pertinent.

8. A qui comunicarem les vostres dades?

Vico House Deco . només cedirà les seves dades en aquells casos en què sigui necessari per prestar el servei i en els casos en què hi hagi una obligació legal.

No es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades personals que no estiguin emparades pel Privacy Shield o per l'existència clàusules tipus de protecció de dades.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la naturalesa del servei.

9. Mesures de seguretat

Vico House Deco . assegura l'absoluta confidencialitat i privadesa de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent ia no posar a disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a portar a disposició de la Vico House Deco . qualsevol robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al vostre usuari.

10. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades personals?

Accés

 • Podreu consultar les dades personals gestionades per Vico House Deco .
 • info@vicohousedeco.com

Rectificació

 • Podreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes.
 • info@vicohousedeco.com

Supressió

 • Podreu sol·licitar l'eliminació de les vostres dades personals
 • info@vicohousedeco.com

Oposició

 • Podreu sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals.
 • info@vicohousedeco.com

Limitació del tractament

 • Podràs sol·licitar la limitació al tractament de les teves dades en els casos següents:
  • Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les dades
  • Quan Vico House Deco . no necessiteu tractar les vostres dades, però vostè les necessiteu per a l'exercici o defensa de reclamacions
 • info@vicohousedeco.com

Portabilitat

 • Podreu rebre en format electrònic les dades que ens heu facilitat en format electrònic.
 • info@vicohousedeco.com

Si considereu que no hem tractat les vostres dades personals d'acord amb la normativa podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça info@vicohousedeco.com

No obstant això, sempre que ho considereu podrà presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ( www.aepd.es ).

11. Idioma

Aquesta política de privadesa està disponible en diferents idiomes, per adaptar-se a l'idioma dels diferents usuaris que poden accedir a la web. Davant de qualsevol dubte en la interpretació o contradiccions entre versions el document que regirà a efectes d'interpretació serà sempre la política de privadesa en espanyol.

12. Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de Vico House Deco , i per tant la informació que publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que cal tenir en compte.

L'objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa Vico House Deco .

En principi, s'aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, quant a la recollida, el tractament i la cessió de dades.

L'usuari ha de comprometre's a:

 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. En especial, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge. el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
 • No enregistrar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

Vico House Deco. no s'identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb què tingui amistat a cap xarxa social.

Vico House Deco . es reserva el dret d'eliminar de les xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulnerin la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor daquests missatges.

Recomanacions als usuaris

- Reviseu i llegiu les condicions generals d'ús i la política de privadesa de la xarxa social en el moment de registrar-vos.

- Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.

- Configureu adequadament el grau de privadesa del perfil d'usuari a la xarxa social.

- No publiqueu informació excessiva sobre la vostra vida personal i familiar.

- Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el vostre perfil, especialment si s'allotjaran imatges relatives a terceres persones.

- No ofereixi dades de tercers sense el consentiment previ d'aquests.

Les xarxes socials gestionades per Vico House Deco. són:

Facebook

 • Vico House Deco

Instagram

 • vicohousedeco.shop

Twitter

Pinterest